Brede zorg voor alle kinderen

Omdat niet alle kinderen op hetzelfde tempo evolueren worden verschillende initiatieven genomen die vallen onder de noemer ‘zorgverbreding’.

Wat kan het probleem zijn?

• Een leerprobleem (bv niet vlot lezen, veel spellingsfouten maken, rekenoefeningen niet begrijpen, een leerstoornis hebben,…)

• Een emotioneel probleem (bv zich niet goed in zijn vel voelen, faalangst hebben,…)

• Een sociaal probleem (bv gepest worden, zichzelf afzonderen, moeilijk contact leggen met anderen,…)

• Een motorisch probleem

• Een fysisch probleem ( bv ernstig ziek zijn, …)

Wat doen we eraan?

1. In de klas wordt er gedifferentieerd door de klastitularis waar kan. Dit betekent dat niet alle kinderen evenveel en even snel opdrachten verwerken. Zo krijgt het ene kind dus meer uitleg, aanmoediging en ondersteuning dan het andere dat zelfstandig verder kan. Ook de moeilijkheid en het aantal oefeningen kan aangepast worden.

2. Naast deze klasinterne zorgverbreding organiseert de school naast de klassen ook nog een taakklas. De leerkracht van de taakklas helpt vooral kinderen uit het eerste en tweede en derde leerjaar voor de hoofdvakken wiskunde, lezen en spelling. Kinderen met o.a. faalangst, emotionele problemen, gedragsproblemen, moeilijke sociale omgangsvormen, leerproblemen, … worden ook opgevangen door klastitularis, taakleerkracht, zorgcoördinator en directie.

3. Ook het CLB biedt ondersteuning aan de school, leerkrachten, zorgteam maar ook aan ouders. Door extra testen of een bijkomend gesprek kunnen zij ons verder op weg zetten bij de aanpak van een zorgkind.

4. Wanneer we als school en CLB niet meer voldoende ondersteuning kunnen bieden voor een kind, verwijzen we het door naar een schoolexterne instantie (bv logopedie, revalidatie, kinesitherapie, kinderpsycholoog, ziekenhuis,…) Met deze instanties houden we goede contacten zodat we een ruim zicht krijgen op de ontwikkeling van het kind.

5. Wanneer het probleem te omvangrijk wordt, verwijzen we het kind door naar een buitengewone school.

Op onze school zijn verschillende krachtige werkingen rond zorg:

1. Het zorgteam bestaande uit de directeur, de taakleerkracht, de zorgcoördinator. Zij bespreken alle stappen die ondernomen moeten worden rond zorgkinderen.

2. De zorgcoördinator van de school heeft een functie met volgende domeinen:

a. coördinatie van de zorg op niveau school en scholengemeenschap.

b. ondersteuning van het handelen van de leerkracht ivm een zorgproblematiek.

c. begeleiden van kinderen met specifieke zorgproblemen.

3. Het MDO (multi-disciplinair overleg): 3 keer per jaar worden in een vergadering met de zorgcoördinator, de directeur, het CLB, de klastitularis, (eventueel de taakleerkracht, buitenschoolse instanties, ouders) de zorgkinderen per klas besproken. Van eerste kleuter tot zesde leerjaar. Voor elk van hen wordt telkens een actieplan opgesteld.

Het KVS (kindvolgsysteem): dit is een gegevensbank op computer waar we kinderen kunnen volgen van de eerste kleuterklas tot het zesde leerjaar en dit op alle ontwikkelingsdomeinen. Andere zorginitiatieven:

• gestructureerde speeltijdinvulling, ruime spelmogelijkheden (spelmateriaal, voetbal- en basketplein, pingpong, danspodium,…)

zorgoverdracht over de kinderen voorafgaand aan het nieuwe schooljaar

Genieten van enkele sfeerbeelden uit de zorg: klik hier.

Kijk naar ons filmpje om kennis te maken met zorgcoördinator Ginette en zorgleerkracht Frieke. Zo kan je eens binnengluren... Op onze school hebben we meerdere leerkrachten die de zorg uitvoeren met de kinderen.

Wij leggen kort uit wat we doen...

Image Image