Brede zorg voor alle kinderen

Omdat niet alle kinderen op hetzelfde tempo evolueren worden verschillende initiatieven genomen die vallen onder de noemer ‘zorgverbreding’.

Wat kan het probleem zijn?

• Een leerprobleem

• Een emotioneel probleem

• Een sociaal probleem

• Een motorisch probleem

• Een fysiek probleem

Wat doen we eraan?

1. Brede Basiszorg: In de klas wordt er gedifferentieerd door de klastitularis waar kan. Dit betekent dat niet alle kinderen evenveel en even snel opdrachten verwerken. Zo krijgt het ene kind dus meer uitleg, aanmoediging en ondersteuning dan het andere dat zelfstandig verder kan. Ook de moeilijkheid en het aantal oefeningen kan aangepast worden.

2. Verhoogde zorg: Naast deze klasinterne zorgverbreding organiseert de school naast de klassen ook nog de werking van de zorgleerkracht. De leerkracht van de zorg helpt vooral kinderen voor de hoofdvakken wiskunde, lezen en spelling. Kinderen met o.a. faalangst, emotionele problemen, gedragsproblemen, moeilijke sociale omgangsvormen, leerproblemen, … worden ook opgevangen door klastitularis, zorgleerkracht, zorgcoördinator en directie. Hier kunnen we ook gebruik maken van hulpmiddelen (prikkelarme omgeving, aangepast materiaal,...)

3. Ook het CLB biedt ondersteuning aan de school, leerkrachten, zorgteam maar ook aan ouders. Door extra testen of een bijkomend gesprek kunnen zij ons verder op weg zetten bij de aanpak van een zorgkind. Het CLB is gespecialiseerd in hulpverlening.

4. Uitbreiding van de zorg: Wanneer we als school niet meer voldoende ondersteuning kunnen bieden voor een kind, verwijzen we, steeds na overleg met de ouder(s), door naar een schoolexterne instantie (bv leersteuncentra, logopedie, revalidatie, kinesitherapie, kinderpsycholoog, ziekenhuis,…) Met deze instanties houden we goede contacten zodat we een ruim zicht krijgen op de ontwikkeling van het kind en een goede begeleiding verder garanderen.

5. Wanneer het probleem te omvangrijk wordt, bespreken we met alle betrokken partijen een eventuele overstap naar het buitengewoon onderwijs. Deze stap gebeurt na grondig overleg en enkel als blijkt dat voorgaande stappen onvoldoende tegemoet komen aan de onderwijsnoden van het kind.

ZORG OP MAAT VOOR DE LEEUW

Op onze school zijn verschillende krachtige werkingen rond zorg:

Het zorgteam bestaande uit de directeur, de zorgleerkracht(en), de zorgcoördinator. Zij bespreken alle stappen die ondernomen moeten worden rond kinderen met extra zorg. We houden hierbij sterk rekening met de ondersteuningsbehoeften van de leerkrachten.

De zorgcoördinator van de school heeft een functie met volgende domeinen:

a. coördinatie van de zorg op niveau school en scholengemeenschap.

b. ondersteuning van het handelen van de leerkracht (voor leerlingen met zorgen).

c. begeleiden van kinderen met specifieke zorgproblemen.

Het MDO (multi-disciplinair overleg): 3 keer per jaar worden in een vergadering met de zorgcoördinator, de directeur, het CLB, de klastitularis, (eventueel de zorgleerkracht, buitenschoolse instanties, ouders) de (zorg)kinderen per klas besproken. Van eerste kleuter tot zesde leerjaar.

Het KVS (kindvolgsysteem): dit is een gegevensbank op computer waar we kinderen kunnen volgen van de eerste kleuterklas tot het zesde leerjaar en dit op alle ontwikkelingsdomeinen. Wij werken op school met het systeem 'Questi'.

Andere zorginitiatieven:

  • Gestructureerde speeltijdinvulling, ruime spelmogelijkheden (we zetten in op fijn- en grootmotorisch speelmateriaal).
  • Zorgoverdracht over de kinderen voorafgaand aan het nieuwe schooljaar
  • Aandacht voor sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen​
  • Opsplitsing zorgcoördinator kleuter en lager​
  • Hotelklas​
  • Vlinderjuf​
  • Goede samenwerking met CLB ​
  • Traject nieuwe autoriteit

Genieten van enkele sfeerbeelden uit de zorg: KLIK HIER

Sociale en emotionele vaardigheden (of 'soft skills') - Juf Francisca

Als school willen we onze kinderen maximale groeikansen geven. Dit betekent dat we zowel aandacht hebben voor 'hard skills' als 'soft skills'.

Hard skills gaat onder andere over kennis vergaren en leren.

Soft skills gaat over dankbaarheid, veerkracht, emotionele competenties, omgaan met jezelf/anderen/uitdagingen,.. Soft skills zijn belangrijk voor kinderen. Kinderen voelen zich beter in hun vel, slagen er beter in om te verbinden met anderen en doen het doorgaans beter op school. De extra aandacht voor deze soft skills (kleuter en lager) neem ik dit schooljaar voor mijn rekening.

Dit doe ik op 2 manieren:

  • Regelmatig komen klassen (zowel kleuter als lager) bij mij en werken we rond een bepaald thema. Het eerste thema is "Ik ben hier". Volgende thema's die aan bod komen: "Ik en jij" (vriendschap), "ik ben ik" en "ik voel me zo...".
  • Daarnaast zijn er ook 3 momenten per week waar ik tijd maak voor leerlingen individueel of in kleine groepjes. Er zijn uiteenlopende situaties waarbij dit kan zijn: nieuwe leerlingen opvolgen, aanhoudende ruzies, extra veerkracht opbouwen, weinig zelfvertrouwen, faalangst, welbevinden, ...

Ik volgde al enkele nascholingen over soft skills, emotionele begeleiding bij kinderen, ... Ook dit schooljaar staan er enkele op de planning. Deze thema's boeien mij en liggen mij nauw aan het hart.

Image Image